Groenplein
smartschool
facebook

ONZE SCHOOL I Pedagogisch Project

In 1924 stichtten de Religieuzen Ursulinen in Hasselt een middelbare school met de bedoeling aan de jeugd een christelijke opvoeding te geven. Ook vandaag nog vormen het gedachtegoed van de H. Angela, stichteres van de Zusters Ursulinen, en de christelijke waarden het fundament van ons pedagogisch handelen.

 

” We zijn een school die,
vanuit een christelijke inspiratie,
met respect en aandacht voor het unieke van iedere persoon, leersituaties creëert,
om studenten te vormen tot evenwichtige mensen,
die groeien in weerbaarheid en
die hun capaciteiten maximaal kunnen ontwikkelen. “

 

 

PRINCIPES:

WE HEBBEN AANDACHT VOOR HET UNIEKE VAN ELKE PERSOON

 

vti verpleging-382b-s*• door rekening te houden met ieders eigenheid en mogelijkheden
• door met grote flexibiliteit iedereen nieuwe kansen te geven
• door oog te hebben voor ieders talenten en kwaliteiten
• door iedereen gelijke kansen te geven
• door taken te relateren aan de mogelijkheden van elke persoon
• door begrip op te brengen voor probleemsituaties
• door te accepteren dat fouten maken onderdeel kan zijn van het groeiproces
• door extra zorg te besteden aan wie het moeilijk heeft

 

WIJ WILLEN EEN RESPECTVOLLE OMGANG STIMULEREN
vti verpleging-384b-s*

 

• door studenten te leren flexibel en breeddenkend te zijn en ruimte te geven aan elkaar
• door studenten aan te moedigen respect op te brengen voor andere meningen, voor andere overtuigingen, voor andere gebruiken
• door begrip en respect op te brengen én te vragen voor kwetsbare mensen
• door positief gedrag te bekrachtigen
• door een constructieve samenwerking te stimuleren
• door duidelijke afspraken te maken en ze na te leven
• door studenten te helpen openstaan voor positieve én negatieve feedback
• door iedereen kritisch naar zichzelf te laten kijken
• door onze studenten aan te moedigen op een gepaste wijze voor zichzelf op te komen
• door open dialoog en overleg te stimuleren
• door te luisteren naar elkaar
• door elkaar vertrouwen te geven

WIJ WILLEN OPTIMALE ONTWIKKELINGSKANSEN AANBIEDEN

 

vti verpleging-400b-s*• door onze studenten een ruime theoretische en praktische bagage mee te geven
• door een gunstig leerklimaat te scheppen en door leergierigheid te stimuleren
• door onze studenten te leren studeren en begeleiding aan te bieden bij studieproblemen
• door onze studenten aan te moedigen hun eigen leerproces in handen te nemen
• door hen te helpen de gevolgen van hun eigen beslissingen en handelingen in te schatten en te aanvaarden
• door hen zo veel mogelijk informatiekanalen te leren kennen en ruim te leren denken
• door hen aan te moedigen op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en in hun latere vakgebied

Dit kan alleen wanneer de ganse schoolgemeenschap zich inzet voor het eigen christelijk opvoedingsproject. Zo streven wij in onze school naar een optimaal opvoedings- en werkmilieu waarin de jeugd arbeidsvreugde kan vinden. Daarnaast streven wij – als school en leefgemeenschap – ook gemeenschappelijke katholieke waarden na. Deze kun je integraal terugvinden op de webstek van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (zie www.vsko.be).