Groenplein
smartschool
facebook

Privacyverklaring

Disclaimer en voorwaarden

Ondanks de aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het Vrij Technisch Instituut Hasselt.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Privacy Verklaring

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons laat weten wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.
Op de webstek worden regelmatig foto’s en verslagen gepubliceerd van schoolse activiteiten. Iedereen heeft recht om te melden dat foto’s van de webstek dienen verwijderd te worden indien dit een inbreuk omvat op de persoonlijke levenssfeer. De leerlingen kunnen dit nalezen in het schoolreglement.
Als u via deze website contact met ons opneemt zal het adres dat u dan achterlaat alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u contact opgenomen heeft. Na afhandeling hiervan zullen uw gegevens niet door ons bewaard worden tenzij dat in nader overleg met u uitdrukkelijk overeengekomen wordt.

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.
Het Vrij Technisch Instituut Hasselt behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Indien u vragen heeft bij deze privacyverklaring, mag u uiteraard steeds contact opnemen.